1. Top
  2. Mutual aid association·Mutual aid association

Mutual aid association·Mutual aid association

  • Hokkaido Municipal Municipal Employee Mutual Aid Association
  • Asahikawa Municipal Welfare Association
  • School teachers and mutual benefit society
  • School faculty staff mutual aid association retiree

The above-mentioned mutual aid association / mutual aid association grant ticket can be used.